مدلهای آموزش الکترونیک و راهکارهای بهبود یادگیری در دانش آموزان

نویسنده

سپیده انصافی مهربانی

چکیده

بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می‌باشد، بدین دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی است که موجب تمایز انسان (از نظر روانی) از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود می گردد.امروزه‌انقلاب تکنولوژی سیمای جهان را به سرعت تغییر داده است و فناوری‌ اطلاعات هماکنون نیز زندگی مردم رادگرگون کرده‌است. خط شکنی هایی که در فناوری مواد و نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی روی می دهد این دگرگونی ها را تشدید خواهد کرد. این تکنولوژی ها نه تنها تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان دارند بلکه چنان در هم تنیده اند که انقلاب فناوری را به انقلاب چند رشته ای تبدیل کرده اند از این رو شتاب پیشرفت در هر زمینه مضاعف شده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) شالوده بقا و توسعه ملی کشور،در یک محیط جهانی به سرعت در حال تغییر و تحول است و همین امر ما را درایجاد طرح‌های نو،برجسته و شوق انگیز به چالش فرامی خواند تا در پرتو آن، منابع انسانی و زیرساخت‌های قابل اعتماد بنا شود و در واقع‌ ابزراها و وسایل لازم برای برنامه ریزی،مدیریت ارزیابی تغییرات توسعه و دستیابی به رشد پایدار مورد نظر قرار گیرددر این مقاله بدنبال راهکارهای بهبود یادگیری و مقابله با موانع پیش روی یادگیری دانش آموز با استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی می باشیم.روش تحقیق در این مقاله،مطالعه اکتشافی و بنیادی است که طریق مطالعات کتابخانه‌ای، شکل گرفته است. روش گردآوري اطلاعات دراين پژوهش اسنادي– كتابخانه اي است و ابزارگردآوري اطلاعات شامل اسناد و مدارك مرتبط با موضوع تحقیق شامل كتاب، مجلات تخصصي، مقالات وتحليل‌هاي مجلات و روزنامه‌هاي داخلي وخارجي، آرشيو روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي اينترنتي، بانك‌هاي اطلاعاتي است. در این پژوهش این نکته استنتاج می گردد که که هرچه فضای آنلاین در امر آموزش، مشحون از ارتباطات تعاملی باشد دارای غنای رسانه ای بیشتر است و خود را به اصل مهم نظریه غنای رسانه ای(تاثیرگذار تر بودن ارتباطات چهره به چهره) نزدیک می کند. استفاده از رسانه برای یادگیری بهتر و کارآمدتر جلوه ای از یادگیری انطباقی است. یادگیری که خود را با همه ابزارهای نوین آموزشی تطبیق می دهد تا بهترین راندمان را داشته باشد. یادگیری آنلاین و نظریه مربوط به آن با دستورالعمل های مرتبط با اهداف آموزش فرصت های مناسبی را فراهم می کند تا بُعد جدیدی از تعامل ایجاد شود. تغییر تعامل دانشجویان و تحریک آنها با ساختار مشارکتی و تشویق فرایند یادگیری نیز می تواند مطرح گردد، نقش دستورالعمل در تسهیل مباحث می تواند براساس غلبه بر محدودیت ها باشد و در نهایت ارتباطات کلی را توجیه نماید.تعاملات در ساختار و چارچوب آنلاین می تواند یک جزء موثر در میان یادگیرندگان، معلمان و اساتید باشند، سطح ارتباطات بین دانشجویان در شکل گیری ارتباط موثر بین اجزای کلاس درس و توجیه مشارکت، موضوعی مناسب است.


واژگان کلیدی: یادگیری، آموزش الکترونیک، تکنولوژی های ارتباطی، فناوری اطلاعات(IT)، نظریه غنای رسانه ای.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید