تحلیلی بر ضرورت و اهمیت آموزش چند فرهنگی در عصر جهانی شدن

نویسندگان

فرهاد حیدری، شایسته احمدی، سمانه پیرمرادی

چکیده

امروزه به دلیل تعاملات گسترده فیزیکی و مجازي افراد و فرهنگ ها و با از میان رفتن مرزهاي قراردادي سنتی، پیوندهاي گریزناپذیري بین افراد و فرهنگ ها بوجود آمده است. حضور فرهنگ ها در کنار یکدیگر و تلاقی آن ها، احتمال ایجاد چالش و تنش در میان افراد و فرهنگ ها را افزایش داده است. بدین جهت، پیش بینی ساز و کار مناسب به منظور نزدیکی فرهنگ ها، ایجاد تفاهم و تعامل میان آن ها در جهت همزیستی مسالمت آمیز و رفع سوء تفاهم هاي احتمالی ضرورتی مضاعف می یابد. آموزش چند فرهنگی ساز و کاري است که می تواند از طریق توانمندسازي افراد و گروه ها از منظر برخورداري از دانش، نگرش و مهارت براي زیستن مسالمت آمیز در یک جامعه چندفرهنگی موثر و کارساز باشد. لذا با توجه به این که آموزش تک فرهنگی موجب ایجاد تکبر، نخوت و فقدان حساسیت و توجه به دیگر فرهنگ ها می شود، آموزش چند فرهنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر در عصر جهانی شدن است. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت تحلیلی، ضمن بسط مفهوم جهانی شدن و آموزش چند فرهنگی، اهداف و ضرورت این نوع آموزش را در عصر جهانی شدن مورد بحث و بررسی قرار دهد.


واژگان کلیدی: جهانی شدن، آموزش چند فرهنگی، آموزش تک فرهنگی

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید